Executive Board Members

Advisors
IGP Mr. Ramesh
Chand Thakuri
AIG Mr. Shailendra
K. Shrestha
Mr. Subhash Nirola
Mr. Dhendup Dorjee
Mr. Siddhant Raj
Pandey
         
   
   
   
President
Mr.Vishnu Bahadur
Karkee
   
         
Vice-President
Mr. Lal Kumar
Lama
Vice-President
DIG Mr. Ganga
Pandey
Vice-President
Mr. Shankar Pd.
Koirala
Vice-President
Mr. Senon Dorjee
Lama
Vice-President
Mr. Ang Dendi
Sherpa
         
Member Secretary
Mr. Shyam Sherpa
         
   
Members
   
Mr. Basant K.
Shrestha
Mrs. Mamita Shrestha
Mr.Amar Bahadur
Ranjit
Mr. Arjun Maharjan
Mr. Dipak K.
Khadgi
Mr. Ramesh Khadgi
Mr. Murari K.C.
Mr. Krishna K.
Manandhar
Mr. Kundan Sharma
Mr. Krishna Ram
Shrestha
Mr. Suresh K.
Dhungana
Mr. Lakpa Sherpa
(Bikash)
Mr. Dukpa Chhiring
Lokpa